# سعدی

برنامه جلسه 127

برنامه جلسه: مثنوی خوانی-  دفتر دومفیه مافیهسعدی خوانیبخش دوم بحث نیروی حال پنجشنبه  5 مرداد / ساعت 16 تا 19   اطلاعیه سفر تابستانی گروه
/ 5 نظر / 14 بازدید