تفسیر ابیات خوانده شده در جلسه ۳۱ گروه

 

در جلسه سی و یکم گروه، ابيات 812 الي 852 از دفتر اول مثنوي خوانده و تفسير شد. ذيلاً ابيات خوانده شده و شرح و تفسیر برخی از ابیات، آورده شده است، كه از نظر مي گذرانيد.

لازم به توضيح است كه «توضيحات» ارائه شده، كه مقتبس از شرح مثنوي شريف استاد فروزانفر مي باشد، از CD مثنوي معنوي- محصول ارزشمند «مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي» برداشت شده است.

 

 

( 812) آن دهان كژ كرد و از تسخر بخواند     مر محمد را دهانش كژ بماند

( 813) باز آمد كاى محمد عفو كن             اى ترا الطاف و علم من لدن‏

 

تسخر: مخفف تسخر است (بتشديد را) كه در عربى معنى استهزا و مسخره كردن مى‏دهد.

علم من لدن، علم لدنى: علمى است كه از طريق كشف و الهام حاصل شود. ( در مقابل علم مكتسب یا علم كسبى بوسيله‏ ترتيب مقدمات فكرى و يا از طريق حواس بدست آيد.) و اين تعبير مأخوذ است از آيه‏ى شريفه: وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْماً . (الكهف، آيه‏ 65)

 

( 815) چون خدا خواهد كه پرده‏ى كس درد             ميلش اندر طعنه‏ى پاكان برد

( 816) چون خدا خواهد كه پوشد عيب كس             كم زند در عيب معيوبان نفس‏

 

عيب جويى و طعنه زدن حاكى است از كيفيت تشخيص انسان نسبت به امرى يا شخصى كه او را ناپسند مى‏دارد و بنا بر اين كسى كه بر مردم پاك و مردان خدا طعنه مى‏زند پرده از روى باطن خود بر مى‏گيرد و بد نيتى و سوء تشخيص خود را آشكار مى‏سازد و بد نام و رسوا مى‏شود.

 

( 817) چون خدا خواهد كه‏مان يارى كند             ميل ما را جانب زارى كند

( 818) اى خنك چشمى كه آن گريان اوست       وى همايون دل كه آن بريان اوست

 

زارى و تضرع از ديدن نقص و فقدان كمال منبعث مى‏گردد و در واقع حس احتياج است كه سبب تضرع مى‏شود و غريزه‏ى خويشتن دوستى و خود خواهى در اين حالت انسان را بكوشش در رفع نقص و نيل بكمال وا مى‏دارد و غفلت از كمبود فضيلت و يا اعتقاد بوجود آن، موجب آن است كه انسان در صدد تكميل نفس خود نباشد بنا بر اين مى‏توان گفت كه ديدن نقص خود و زارى كردن بدرگاه خدا اعانتى است كه حق تعالى نسبت ببندگان خود مى‏كند.

‏خنك: خوش، در مورد چشم معنى شادى و سرور نيز مى‏دهد. مقصود، اشكى است كه از شوق لقاى خدا ريزان باشد بدان جهت كه شوق نتيجه‏ى محبت و عشق است كه آن بعقيده‏ى مولانا محرك اصلى عالم وجود و مكمل نفس سالك است.

 

 ( 819) آخر هر گريه آخر خنده‏اى است             مرد آخربين، مبارك بنده‏اى است‏

 

چون گريه و زارى از رويت نقص بر مى‏خيزد كه آن آدمى را بطلب كمال مى‏كشاند بنا بر اين عاقبت آن، مسرت و شادمانى است كه از حصول مراد بدست مى‏آيد علاوه بر آن كه احوال و شئون حيات هيچ يك پايدار نيست و خوشى و سختى متعاقب يكديگر در مى‏رسد و پايان رنج بناچار راحت است.

 

( 821) باش چون دولاب نالان چشم تر             تا ز صحن جانت بر رويد خضر

 

دولاب: چرخى است كه بر روى چاه مى‏گذارند و آب بوسيله‏ى آن از چاه بر مى‏كشند. این چرخ به هنگام حركت آوازى دارد كه از چرخ بر مى‏خيزد و پيرامون آن هميشه تر است و از اين رو مولانا آن را نالان و چشم تر گفته است.

صحن: فضاى درون خانه، ساحت درون منزل.

خضر: جمع خضرت بمعنى سبزى.

 

 ( 822) اشك خواهى رحم كن بر اشك بار             رحم خواهى بر ضعيفان رحم آر

 

اشك خواستن، بكنايت، طلب سوز دل و زارى است. اشاره است بحديث: انما يرحم اللَّه من عباده الرحماء. ارحم من فى الارض يرحمك من فى السماء.

 

 ( 827) چشم بند است اين عجب يا هوش بند         چون نسوزاند چنين شعله‏ى بلند

چشم بند: عمل چشم بندى و تردستى و حقه بازى، افسونى كه بدان چشم مردمان را ببندند، پارچه يا هر چيز كه بر چشمهاى گاو خراس بندند.

هوش بند: عمل بى‏كار كردن هوش و عقل كه مولانا بر قياس چشم بند ساخته است.

 

 ( 829) گفت آتش من همانم اى شمن             اندر آ تو تا ببينى تاب من‏

 ( 830) طبع من ديگر نگشت و عنصرم             تيغ حقم هم به دستورى برم‏

 ( 831) بر در خرگه سگان تركمان                   چاپلوسى كرده پيش ميهمان‏

 ( 832) ور به خرگه بگذرد بيگانه رو                  حمله بيند از سگان شيرانه او

 ( 833) من ز سگ كم نيستم در بندگى          كم ز تركى نيست حق در زندگى‏

 

شمن: راهب بودايى، بت پرست، مجازا پرستنده و دوستدار.

بيگانه رو: كسى كه بحسب ظاهر بيگانه در نظر آيد، نامانوس.

مطابق نظر اشعريان و صوفيان جميع ممكنات بدون واسطه مستند بحق است و هر چه در وجود مى‏آيد تحت تاثير قدرت اوست و حق تعالى قادر و مختار است و هيچ چيز بر او واجب نمى‏شود و حوادثى كه متعاقب يكديگر وقوع مى‏پذيرد براى آنست كه عادت بر آن جارى شده و ميانه‏ى آنها علاقه‏اى وجود ندارد وفى المثل سوختن كه از آتش بظهور مى‏رسد و يا رفع عطش كه از خوردن آب حاصل مى‏گردد بدان سبب نيست كه آتش يا آب بخودى خود مى‏سوزاند و يا تشنگى را مرتفع مى‏سازد بلكه حق تعالى عادت بر اين قرار داده است كه اين نتيجه از آب و آتش بظهور رسد و هر گاه اراده كند آتش و آب اين خاصيت را ندارد و ممكن است كه چيزى با آتش تماس پيدا كند و نسوزد و يا سوختن بدون تماس با آتش بظهور رسد و معنى اجراء عادت آنست كه فعلى از حق بنحو مكرر حصول يابد خواه بصورت دوام و يا اكثريت و اگر آن فعل دائما يا بنحو اكثريت صادر نشود آن را خارق عادت مى‏گويند، مولانا در اين ابيات نظر بدين عقيده دارد و تمثيل آتش بسگ تركمان براى آنست كه سگ ميان آشنا و بيگانه فرق مى‏گذارد و از وى دو فعل مخالف صادر مى‏گردد و همچنين آتش پيوسته سوزنده نيست چنان كه ابراهيم را نسوزانيد و دوست از دشمن باز شناخت زيرا مسخر فعل و اراده‏ى حق تعالى است و سوختن، اثر طبيعى و لازم جدا نشدنى و انفكاك ناپذير آن نيست.

 

 ( 834) آتش طبعت اگر غمگين كند             سوزش از امر مليك دين كند

 ( 835) آتش طبعت اگر شادى دهد             اندر او شادى مليك دين نهد

 ( 836) چون كه غم بينى تو استغفار كن          غم به امر خالق آمد كار كن‏

 ( 837) چون بخواهد عين غم شادى شود          عين بند پاى، آزادى شود

 ( 838) باد و خاك و آب و آتش بنده‏اند             با من و تو مرده با حق زنده‏اند

 

مليك دين: بكنايت، حق تعالى كه مالك و خداوند روز جزا و قيامت است. مأخوذ است از آيه‏ى شريفه: مالِكِ يَوْمِ اَلدِّينِ 1: 4. (الفاتحة، آيه 4) مليك: پادشاه، دين: جزا و پاداش.

مترتب است بر عقيده‏ى صوفيان و اشعريان كه غم و شادى كه در طبيعت انسان بوجود مى‏آيد هم تاثير قدرت و فعل حق است و او مى‏تواند كه آن چه را موجب شادى است مولد غم و بالعكس قرار دهد و از عين غم شادى بر انگيزد و از صميم شادى غم پديد آرد زيرا هيچ چيزى بنحو وجوب نتيجه‏ى ثابت ندارد و بنا بر اين، ما بجاى آن كه در صدد جست و جوى سبب بر آييم بايد روى به خدا آوريم و همين كه غمگين شديم متوجه شويم كه بناچار خطايى مرتكب شده‏ايم و از خدا طلب مغفرت كنيم تا غم و اندوه را بر طرف سازد. و اما اينكه آب و آتش با حق زنده‏اند بسبب آنست كه معيت حق را اثرهاست و اگر جسم بمعيت و همراهى روح بزندگى متصف مى‏گردد هيچ عجب نيست كه سائر اجسام از تاثير معيت حق تعالى كه سر چشمه‏ حيات است زندگى يابند.

 

 ( 840) سنگ بر آهن زنى بيرون جهد             هم به امر حق قدم بيرون نهد

 ( 841) آهن و سنگ ستم بر هم مزن           كاين دو مى‏زايند همچون مرد و زن‏

( 842) سنگ و آهن خود سبب آمد و ليك         تو به بالاتر نگر اى مرد نيك‏

( 843) كاين سبب را آن سبب آورد پيش       بى‏سبب كى شد سبب هرگز ز خويش‏

 

گفتيم كه بعقيده‏ى اشعريان احتراق آتش بفعل و اراده‏ى حق باز بسته است اكنون بحسب مثال سنگ و چخماق را كه وسيله‏ى ظهور آتش است ذكر مى‏كند و مى‏گويد كه آن نيز اگر چه در مرتبه‏ى سببيت مقدم بر آتش است، بحقيقت واسطه‏ى ظهور فعل و قدرت خداست بدان جهت كه سنگ و چخماق هم جزو ممكنات‏اند و ممكنات بخود مصدر قدرت و فعل نيستند زيرا امكان، مساوى و همراه فقر و فقد است و اين سببيت را خدا در ممكنات نهاده است چنان كه سنگ و چخماق بچشم ظاهر بين، آتش را پديد مى‏آرد ولى آن جا دستى هست كه آن دو را بر هم مى‏زند و آن دست، جزو بدن انسانى است كه اراده‏ى نفسانى محرك اوست پس سلسله‏ى اسباب و علل كه بظاهر و بحسب عادت، منشا آثار محسوب مى‏شوند بخود كارى نمى‏كنند و اگر اراده‏ى حق بظهور فعلى تعلق نگيرد تمام آنها از كار خود باز مى‏مانند بعلت اينكه سببيت و عليت آنها قائم بخواست خداست و از خودشان منبعث نمى‏شود. آن گاه بمناسبت سنگ و چخماق متوجه جزاى اعمال مى‏گردد و ظلم و ستم را به سنگ و چخماق مثال مى‏زند بمناسبت آن كه از آن آتش مى‏جهد و بناچار بر ظلم و ستم نيز آثارى در دنيا و آخرت مترتب مى‏گردد. بى‏سبب در بيت اخير چيزى است كه بذات خود سبب نباشد و ((بى)) بجاى ((نا)) آمده است.

 

( 844) و آن سببها كانبيا را رهبر است             آن سببها زين سببها برتر است‏

 ( 845) اين سبب را آن سبب

/ 5 نظر / 8 بازدید
Panevis

سامان جان تشکر.

سلام در اون حالت راحت و رنج يکی هستند نه اينکه پايان رنج به ناچار راحت است.مگه نه؟

سلام نه! تقريبا اکثر شارحين معنای اول را بيان نموده اند.

نمی دونم! نگاه و ديد ُاول و آخري ُ به حقيقت يک واقعيت برام سخت هست. می شه به خود واقعيت اول و آخری نسبت داد و اسم هم برای شکل واقع شدنش گذاشت ولی برای حقيقتش نه. مثلا ديد ُاول و آخريُ داشتن نسبت به خود ُهست شدنُ ما از ذهن من دور هست.برای هستی خودم نه آغازی و نه پايانی رو نمی تونم متصور بشم چون حقيقتش هميشه هست اگر چه شکل واقع شدنش فرق داره!

سلام خوب شعرها و نوشته های مولانا به نظر من شرح و تفسيری هست بر ادراکات و احساسات خودش!! بعد ما وقتی شرح و تفسیر های مختلف نوشته شده بر شعرهای مولانا رو می خونیم در واقع شرح و تفسيری هست که بر شرح و تفسير مولانا نوشته شده! بعد اون چيزی که من در ۲ ژست قبلی نوشتم فکر کنم شرح و تفسير ادراکات خودم بود. خوب شرح و تفسير يک وجود ناقص و اسير قابل مقايسه با شرح و تفسير انسان کاملی مثل مولانا و حتی مثل شرح کسانی که تفسير بر تفسير مولانا نوشتند نيست. ولی خوب ديگه همينه! :-) من از شعر مولانا هم نمی تونم فراتر از ادراکات خودم برم. مگه نه؟ (ديگه نفرماييد نه) :-)