بقا!

×××گر شمس فرو شد به غروب، او نه فنا شداز برج دگر، آن مه انوار برآمد...
«آقام علی- گروه  Razbar Ensemble - آلبوم لیلی»

/ 0 نظر / 22 بازدید