تاویل قرآن در مثنوی مولوی

نویسنده : دکتر مهدی ابراهیمی

یکی از ویژگی های مهم مولوی خصوصا در کتاب مثنوی ارتباط گسترده او با قرآن است , که به شکلهای مختلف در مثنوی به چشم می خورد . او گاهی فقط به ظاهر یک آیه استناد میکند و آن را مورد استشهاد قرار می دهد و گاهی یک آیه را بطور مستقل تفسیر می کند و در بعضی موارد آیه قرآن را به عنوان شاهد بحث مطرح می کند . و یا اینکه فقط به محتوای آیه ای توجه می کند و حتی لفظ آیه را با اندکی تغییر می آورد .

 در مجموع حدود دو هزار مورد استناد به قرآن در مثنوی وجود دارد که حدود 650 آیه بدون تکرار مورد بحث قرار گرفته اند . گرچه این رقم را بعضی از محققین با اندکی اختلاف نقل می کنند . (فروزانفر.بدیع الزمان/مجموعه مقالات و اشعار/329)

یکی از مهمترین گونههای ارتباط مولوی با قرآن , بحث تاویل قرآن در مثنوی است . نگاه مولوی به تاویل با نگاه رایج صوفیانه متفاوت است . تاویل قرآن در مثنوی بدون توجه به لفظ صورت نمی گیرد یعنی مولوی سعی می کند تاویل مخالف با لفظ نباشد . در حالیکه بسیاری از تفاسیر متصوفه از چنین ویژگی برخوردار نیست .

در این مقاله مجموعه مطالبی که مولوی در بحث تاویل قرآن در مثنوی آورده است مورد بررسی قرار گرفته و موارد تاویل صحیح و ناصحیح از دید او مشخص شده و به مواردی نیز از تاویل قرآن در مثنوی به عنوان نمونه اشاره شده است که در ضمن مباحث زیر به آنها خواهیم پرداخت .

1.     معنی تأویل :

یکی از مباحث مهم علوم قرآنی بحث تاویل است. این کلمه هفده بار در قرآن به کار

رفته است . موارد استعمال واژه تاویل به چند معنی اشاره می کنند: (معرفت.محمد هادی/.التفسیر و المفسرون/1/22-19)

الف ) تعبیر خواب: کاربرد کلمه تاویل در معنی تعبیر خواب در سوره یوسف هشت بار به کار می رود. وبا عنوان تاویل الاحادیث گاهی از آن یاد میشود. که شاید علت آن این باشد که خواب تا وقتی بیان نشود تعبیر نمی شود و وقتی بیان شد تعبیر خواب همان گفته ها خواهد بود.

ب ) عاقبت امر: یعنی سرانجام یک کار : « 000 فـَاِن تَنازَعتُم فی شَیءٍ فَرُدّوهُ اِلَی اللهِ وَ الرّسولِ اِن کُنتُم توُمِنوُنَ بِاللهِ وَالیَومِ الاخرِ ذلِکَِ خَیرٌ وَ اَحسَنُ تَأویلاً » (نساء/59)

ج ) توجیه متشابه : یکی ازمهمترین کاربردهای کلمه تاویل درقرآن مربوط به آیات متشابه است. « ... فَامّا الذّینَ فی قُلوُبِهِم زَیغٌ فَیَتّبِعوُنَ ما تَشابَهَ مِنهُ ابتِغاءَ الفِتنَهِ وَابتِغاءَ تَاویلهٍ 000» (آل عمران/7)

این آیه قرآن اشاره میکند که آیات قرآن محکم ومتشابه دارد و آنان که در دل خود بیماری دارند از متشابهات پیروی می کنند به جهت فتنه جوئی وتاویل آن. بنابر این توجیه قول متشابه و برگرداندن آن به یک معنی ،تاویل است .

د ) کشف معنی باطن عمل : در داستان حضرت موسی ومرد صالح که موسی در مقابل کارهای شگفت انگیز مردصالح لب به اعتراض گشود آن مرد، علت کارهای خود را بیان کرد وسپس گفت «000 ذلـِکَ تَاویلُ ما لَم تَستَطِع عَلَیهِ صَبراً» (کهف/82)

طبق این معنی بیان وجه یک فعل معنی تاویل است. یعنی معنی رمزی وباطنی یک فعل مدلول تاویل است . کاربرد کلمه تاویل در قرآن متناسب با معنی لغوی این کلمه است. زیرا ریشه لغوی این کلمه از ماده اَوُل است که به معنی رجوع و بازگشت است (ابن منظور/لسان العرب/1/52) « الت عن الشی» یعنی از آن روی گردانم . بنابراین معنی تاویل بازگشت به اصل یک چیز است خواه آن چیز قول باشد یا فعل . مثلاً در قصه حضرت موسی (ع) آن عبد صالح خدا با بیان علل و انگیزه افعال خود آن را تاویل می کند. ویا تعبیر کننده خواب اصل وحقیقت نهفته در خواب رابیان می کند. معنی دیگری که باعنوان عاقبت امر برای تاویل گفته شده است نیز تا حدودی مشابه همان معنی اول است. گر چه به حسب ظاهر رجوع به اصل، حرکت روبه عقب وعاقبت امر، حرکت رو به جلو است .اما در واقع در هر دومورد بازگشت به حقیقت واصل یک چیز نهفته است. بنابراین کسی که تاویل می کند در حقیقت یک حرکت ذهنی به سمت حقیقت یک شئی انجام می دهد، تا به اصل آن شیئ یا عاقبت ومال آن چیز برسد. لذا وقتی این حرکت ذهنی جنبه منفی به خود می گیرد مورد نهی قرار می گیرد چنانچه در آیه هفتم سوره آل عمران قرآن ابتغاء تاویل را در ردیف ابتغاء فتنه می آورد . یعنی شخص که با تلاش ذهنی خود بدون مبنای علمی دست به تاویل می زند در حقیقت نوعی فتنه جوئی میکند. با این بیان تاحدودی تفاوت تفسیر وتاویل هم روشن میشود.

زیرا تفسیر حرکت ذهنی است که از یک متن یا تفسره شروع میشود. امادر تاویل ممکن است ذهن بر تفسره تکیه نکند و بطورمستقل این حرکت را انجام دهد. لذا در تاویل بیشتر بر معنی باطنی و رمزی تکیه می شود. یعنی معنائی که به حسب ظاهر از لفظ فهمیده نمیشود. زرکشی در باب تفاوت تفسیر وتاویل چنین میگوید: « تفسیر علم به نزول آیه و سوره، حکایت های آن، اشاره های نازل شده در آن، ترتیب مکی ومدنی آن، محکم و متشابه، ناسخ و نسوخ، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل ومفســر، آن آیه و سوره است 000 دراین گونه امور تفسیر به رای ممنوع است. اما تاویل در لغت از ماده اول مشتق است. و وقتی میگویند تاویل این سخن چیست ؟ یعنی مراد از آن رو به کدام غایت میرود000 ریشه این کلمه از مآل به معنای عاقبت و سرانجام است000 بنابراین تاویل، توجیه یا گرداندن آیه به سوی معانی محتمل آن است000»(زرکشی.بدرالدین/البرهان فی علوم القرآن/2/5-284) در تاویل کلمه از مدلول ظاهری خود خارج می شود و به مدلول باطنی یا رمزی سوق داده می شود. در حالیکه در تفسیر بیشتر تکیه بر ظاهر لفظ می شود.

 2.     ملاک تاویل :

همانطور که تفسیر به رای ممنوع است یعنی باید تفسیر دارای ملاک باشد، قطعا در مورد تاویل قرآن هم همین بحث مطرح است . خصوصا که درتاویل بحث ملاک دقیق تر خواهد بود. زیرا همانطور که گفته شد تفسیر بر یک متن ظاهری استوار است . اما تاویل حرکت ذهن به سمت معنی باطنی است، لذا زمینه خروج از ملاک در آن زیاد خواهد بود. خصوصا با توجه به موضوع نوشتار که مربوط به مولوی است و او در سلک عارفان قرار می گیرد و عرفاء بیش از سائر طبقات علماء به تاویل روی می آورد.

بنابراین در مورد تاویل با توجه به اهمیتی که دارد باید به یکی از دو ملاک زیر توجه کرد:

اول ـ قول معصوم : با توجه به اینکه معصومین شارحین اصلی قرآن ومخاطب واقعی کلام الهی هستند بنابراین در کشف معنی باطنی قرآن نیز سخن آنان حجت است . لذا اگر پیامبر یاامام معصوم (ع) آیه ای از قرآن را بر معنی باطنی حمل کردند قطعا آن معنی ملاک عمل خواهد بود. دراین زمینه علاوه برآیاتی که پیامبر(ص) را مامور بیان قرآن می کند، و بیان شامل همه موارد که در گفتار پیامبر (ص)می آید می شود. آیه شریفه : «000 وَ ما یَعلَمُ تَاویلَهُ اِلاّ اللهُ وَالرّاسِخوُنَ فِـی العِلمِ 000» (آل عمران/7). بنابر اینکه کلمه راسخون عطف بر الله میباشد دلالت صریح دارد که راسخون در علم که قطعا ائمه جزء آنان خواهند بود تاویل قرآن را می دانند. خصوصا با توجه به روایاتی که دراین زمینه دارد شده است از جمله روایت ابن عباس که درمقابل شخصی که گفت تاویل قرآن را فقط خدا می داند ، گفت : والراسخون فی العلم وانا من جمله الراسخین . (ابن ابی الحدید/شرح نهج البلاغه/6/5-404)

بنابراین اگر امثال ابن عباس از راسخین در علم باشند قطعا ائمه معصومین (ع) منزلتی بس رفیع تر خواند داشت. و بر فرض که جمله والراسخون عطف نباشد، و استینافیه باشد، باز هم آیات و روایات دیگری این معنی را تایید می کند که قول وفعل ائمه حجت است، و در این معنی شکی باقی نمی ماند که یکی از ملاکهای اصلی تاویل سخنان آنان خواهدبود. در بحث های بعدی سخن مولوی را در این زمینه خواهیم آورد .

دوم ـ مطابقت معنی تاویلی با لفظ وترکیب آیه : گر چه در تاویل بحث ظاهر آیه مطرح نیست، اما مبانی تاویل نمیتواند فراتر از خصوصیات لفظی باشد. این مسئله با بحث حجیت ظواهر متفاوت است در بحث ظواهر تطابق معنی با ظاهر لفظ ملاک است . اما در اینجا عدم خروج معنی از قابلیت لفظ ملاک است . یعنی اگر لفظ را از خصوصیات ظاهری اش جدا کنیم معنائی که باقی می ماند قابلیت پذیرش تاویل را داشته باشد. مثلا وقتی در آیه شریفه: « فَلیَنظُرِ الاِنسانَ اِلی طَعامِهِ 000» (عبس/24). نگاه می کنیم. ظاهر آیه انسان را به دقت در طعام فرا می خواند که می تواند زمینه ساز شکر الهی و شناخت فضل و رحمت خداوند باشد. اما با الغاء خصوصیت لفظی در مورد طعام می توان معنی فراتری را مطرح کرد. لذا وقتی در روایت وارد می شود که منظور این است که انسان بنگرد که علمش را از چه کسی می گیرد(بحرانی.سید هاشم/البرهان فی تفسیر القرآن/4/429) . باتوجه به اینکه علم غذای روح است ، و نیاز روح انسان را برطرف می کند. همانطور که غذای طبیعی جسم انسان را می سازد ، تاویل آیه به معنی علم مناسب خواهد بود. گر چه ظاهر آیه چنین دلالتی ندارد. و از این قبیل الفاظ و ترکیب ها در آیات قرآنی زیاد است. و منعی هم برای ورود در آن نیست . خصوصاً که قرآن علاوه بر ظاهر دارای باطن است وانسانها در دریافت حقائق قرآنی یکسان نیستند، بنابراین چرا با جمود بر ظاهر لفظ از حقائق معنوی قرآن خود را محروم کنیم . در بحث تاویلات عرفانی این ملاک کاربرد زیادی دارد . و مباحث تاویل را در مثنوی مولوی باید با این ملاک سنجید. بحث تأویل را می توان به عنوان یکی از مبانی تفسیر مولوی مطرح کرد و نمونه هایی از تأویل قرآن در مثنوی نیز بیان می شود .

3.     تاویل قرآن از نظر مولوی :

مولوی در تفسیر قرآن، تاویل را به عنوان یکی از زمینه های مهم تفسیری مورد توجه قرار میدهد وتفسیر او آمیخته باتاویل قرآن است . همانطور که گفته شد معنی تاویل بازگشت به اصل یک چیز است ، وهمه معانی اصطلاحی که برای تاویل گفته شده است در اصل به همین معنی باز می گردد یعنی تاویل حرکتی است که ذهن انسان برای رسیدن به حقیقت یک شیء انجام می دهد . خواه در جنبه مثبت باشد یا منفی . معنی تاویل گرچه با تفسیر متفاوت است ولکن می توان تاویل را به عنوان یکی از مبانی تفسیری در بعضی موارد پذیرفت . مثل تفاسیر عرفانی ، که بر حسب ظاهر توضیح وشرح درباره یک متن صورت می گیرد . اما مبنای این شرح و بسط ، تاویل متن است . مقصود از بحث تاویل قرآن در مثنوی همین است . یعنی می توان مثنوی را به عنوان یک تفسیر رمزی واشاری از قرآن به حساب آورد . توجه مولوی به لفظ در تاویل قرآن یکی از ویژگی های مهم نگرش مولوی است که با بعضی از عرفا متفاوت است . او هیچگاه بی اعتنا به لفظ نیست ولی در عین حال مولوی برکسانی که قرآن را بدون توجه به این حقائق واسرار بلند می خوانند طعن می زند، و آنها را همانند کسی میداند که شاهنامه یا کلیله میخوانند .

شــــــاه نامه یا کلیله پیش تـــو همچنان باشد که قرآن از عتو

(مولوی/مثنوی/دفتر4/3462)

و همچنین تصریح می کند که قرآن دارای ظاهر و باطن است وبدون تاویل نمی توان به باطن آن رسید .

حرف قرآن را بدان که ظاهریست زیر ظاهر باطنی بس قاهری است

زیر آن باطن یکـــــی بطن سوم که درو گردد خردهـــا جمله گم

بطن چهارم از نبی خودکسی ندید جز خدای بی نظیر بــــــی ندید

تو زقرآن ای پسر ظاهــــر مبین دیو آدم را نبیند جــــــز که طین

(مولوی/مثنوی/دفتر3/6-4243)

تاویل از نظر مولوی به دو نوع باطل و ممدوح تقسیم می شود که به هر دو مورد بطور خلاصه اشاره می کنیم .

الف ) تاویل باطل :

مثنوی کتابی است که در آن تاویل آیات وروایات وداستان ها زیادبه چشم می خورد .در عین حال تصریح می کند که هر تاویلی درست نیست . او در دو صورت تاویل را نادرست میداند: اول مواردی که تاویل منشا عقلی دارد وانسان با عقل جزئی می خواهد مفاهیم و واژه ها را تحصیل کند . وچون عقل انسان اسیر قوای وهمیه وخیالیه می شود بنابراین نمیتواند به حقائق بسیاری از اشیاء برسد و به همین دلیل راه انکار پیش می گیرد . او در این زمینه به آیه شریفه « 000وَاِنْ مِن شَیءٍ اِلاّ یُسَبّحُ بِحَمدِهِ وَلکِن لا تَفقَهوُنَ تَسبیحَهُم 000» (اسراء/44). اشاره می کند، که برای بعضی نحوه تسبیح موجود ات وعلت عدم فهم مردم نسبت به آن تسبیح مبهم است . لذا سعی می کنند با تاویل عقلی آن را بیان کنند وگمان می کنند تسبیح موجودات مثل تسبیح انسان است :

چون شما سوی جمادی می روید محرم جان جمادان چون شوید

از جمــــادی عالم جان ها روید غلغل اجـــــزای عالم بشنوید

فاش تسبیح جمـــــادات آیدت وسوسه تاویل هـا نـــر بایدت

چون ندارد جان تو قندیل هـــا بهـــــر بینش کرده ای تاویلها

که غرض تسبیح ظاهر کی بـود دعوی دیــــدن خیال غی بود

بلکه مــر بیننده را دیـــدار آن وقت عبرت میکندتسبیح خوان

پس چرا ازتسبیح یادت میدهد آن دلالت همچو گفتن می بود

این بود تاویل اهل اعتــــزال وآن آن کس کو ندارد نور حال

چون زحس بیرون نیامد آدمی باشد از تصویر غیبی اعجمــی

(مولوی/مثنوی/دفتر3/8-1020)

منظور مولوی از اهل اعتزال پیروان مکتب عقلی است که معتزله سمبل فکری آن است . دوم : مواردی است که انسان به دلیل پیروی از هوای نفس دست به تاویل می زند . ودر حقیقت چون ظاهر کلام مطابق میل وخواسته انسان نیست، دست به تاویل می زند . یکی از علل تاویل قرآن از دید مولوی همین نکته است واو معتقد است در این زمینه انسان باید ایمان خود را تجدید کند ، تا از این تاویل رهایی یابد :

گر تو را اشکال آید در نظــــــر پس تو شک داری در انشق القمـر

تازه کن ایمان نی از گفت زبـــان ای هــــــوا را تازه کرده در نهان

تا هوا تازه است ایمان تازه نیست کین هوا جز قفل آن دروازه نیست

کرده ای تاویل حــــرف بکر را خویش را تاویل کــــن نه ذکر را

بر هوا تاویل قــــــرآن می کنی پست و کــژ شد از تو معنی سنی

(مولوی/مثنوی/دفتر1/4-1080)

مولوی علت عصیان آدم را هم تاویل مبتنی برهوای نفس وقدرت توجیه گری انسان می داند .

کای عجب نهی از پی تحریم بـود یا به تاویلی بــــــدو توهیم بود

در دلش تاویل چون ترجیح یافت طبع در حیرت سوی گندم شتافت

(مولوی/مثنوی/دفتر1/4-1253)

سرانجام مولوی تاویل باطل را با عبارات شدید اللحنی رد می کند :

صاحب تاویل باطل چـــون مگس وهم او بول خــروتصویر خس

گر مگس تاویل بگذارد بــــه رای آن مگس را بخت گرداند همای

آن مگس نبود کش این عبرت بود روح اونه درخــور صورت بود

(مولوی/مثنوی/دفتر1/3-1091)

بنابراین مولوی از نوعی تاویل مذموم یاد می کند وآن رارد مینماید .

ب) تاویل ممدوح :

تاویل ممدوح به نظر مولوی کدام تاویل است ؟ مولوی از سه منظر به سوال جواب می دهد .

اول از بعد غایت شناسانه : او می گوید : تاویل وقتی صحیح است که به انسان پویائی و تحرک ببخشد ، نه اینکه سکون و ایستائی در او ایجاد کند :

حق بود تاویل کان گرمت کند پر امید وچست و با شرمت کند

ورکند سستت حقیقت این بدان هست تبدیل ونه تاویل است آن

این برای گرم کردن آمـده است تا بگیرد نا امیدان را دو دست

(مولوی/مثنوی/دفتر5/7-3125)

مولوی به عنوان تایید دونمونه را مثال می زند : یکی در عنوان ابیات دفتر پنجم درباره معنی «ماشاءالله کان » می گوید :

« معنی ماشاءالله کان یعنی خواست خواست او ورضا رضای او جوئید ازخشم دیگران ورد دیگران دلتنگ مباشید آن کان اگر چه در لفظ ماضی است لیکن در فعل خدا ماضی ومستقبل نباشد که لیس عند الله صباح و لا مساء»

قول بنده ایش شـــــاء الله کـــان بهــــر آن نبود که تنبل کن در آن

بلکه تحریض است براخلاص وجد که در آن خدمت فزون شو مستعد

(مولوی/مثنوی/دفتر5/2-3111)

و دیگر در مورد و تفسیر حدیث معروف « قـَد جَف القَلَم بِما هو کائنّ »(احمد حنبل/مسند/5/191)که بیشتر دستاویز جبریون قرار می گیرد تا راه را برای تنبلی وسکون فراهم کنند می گوید معنی این حدیث سکون و تنبلی نیست بلکه تحرک پویائی است:

همچنین تاویل قـد جف القلم بهر تحریض است بر شغل اهم

پس قلم بنوشت که هر کار را لایق آن هست تاثیـــــر وجزا

کژ روی جف القلم کـژ آیدت راستی آری سعـــادت زایدت

ظلم آری مدبـــــری جف القلم عـــدل آری برخـوری جف القلـم

چون بدزدد دست شد جف القلم خورد بـــاده مست شد جف القلم

تو روا داری روا باشد کــــه حق همچو معـزول آید از حکـــم سبق

که زدست من برون رفته است کار پیش من چندین میاچنـدین مـــزار

بلکه معنــــی آن بود جف القلم نیست یکسان پیش من عدل وستم

فرق بنهــــــا دم میان خیرو شر فــــرق بنهــادم زبدهـــم از بتـر

(مولوی/مثنوی/دفتر5/9-3131)

دوم از بعد موضوع شناسانه : مولوی معتقد است تاویل در جائی درست است که نص صریح نباشد وموضوع از متشابهات باشد . لذا تاویل در نزد مولوی ظاهر کلام را نفی نمی کند . مولوی در ضمن داستانی روائی چنین نقل می کند که خداوند به جبرئیل وسپس میکائیل امر کرد که به زمین بیائید ومشتی خاک بردارند و بیاورند تا خلقت انسان را آغاز کنند . وهر کدام که آمدند زمین ناله کرد وآنان هم از روی دلسوزی منصرف شدند، و خداوند به عزرائیل امر کرد و او هم که به زمین آمد در مقابل ناله زمین قرار گرفت اما در پاسخ گفت این امر الهی است و زمین گفت که امر به شفقت هم ازخداوند است وعزرائیل پاسخ می دهد که این تاویل است وامر به برداشتن خاک چون صریح است نمی توان آن را تاویل کرد :

رفت عــزرائیل سرهنـــگ قضـا ســوی کـره خـاک بهـراقتضـاء

خـاک برقــانون نفیـــر آغاز کرد داد سوگندش بسی سوگند خورد

کای غلام خاص وای حمال عرش ای مطاع الامر اندر عرش و فرش

رو به حــق رحمـت رحمـن فرد رو به حــق آنکه با تو لطف کرد

حق شاهی که جز او معبود نیست پیش او زاری کسی مردود نیست

گفت نتـوانم بدین افسـون که من رو بتـــابم ز آمـــر سروعلـــن

گفت آخر امروز فرمود او به حلم هر دو امرند آن بگیر از راه عــلم

گــفت آن تاویــل باشـد یاقیاس در صــریح امــرکم جـو التباس

فکــر خـود را گـر کنی تاویل به کــه کنـــی تــاویل این نا مشتبه

(مولوی/مثنوی/دفتر5/9-1651)

بنابراین بر خلاف برخی از عرفا ء و متصوفه که هر گونه متنی را تاویل می کنند ، مولوی فقط در متشابهات دست به تاویل می زند. و همچنین در مواردی که حقیقت کاملا عیان وآشکار است به نظر مولوی نمی توان تاویل کرد :

آن حقیقت را که باشد از عیـــان هیچ تاویلی نگنجـــد در میان

(مولوی/مثنوی/دفتر2/3253)

مرحوم حکیم سبزواری هم در تائید مولوی می گوید که تاویل نباید بدون مبنا باشد و کلام باید قابلیت پذیرش تأویل را داشته باشد . (سبزواری.ملاهادی/شرح مثنوی/1/93)

سوم از بعد فاعل شناسانه : یعنی اینکه چه کسی صلاحیت تاویل را

/ 0 نظر / 70 بازدید