درنگی بر قصه و معنی در مثنوی

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 


<?xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />درنگی بر قصه و معنی در مثنوی

بر پایه داستان ملاقات پنج کوردانا با فیل در باغ کوران شهر بن در سال ۱۹۸۲ مجسمه ای جالب نصب شد


مثنوی رساله ای تربیتی است و در پس تنوعمضمونی شگفت انگیز و بافت روایی چندلایه‌ اش هدفی روشن را دنبال می کند که از رسالتیا تکلیفی دینی برمی خیزد و آن، ارشاد و هدایت عامه است.

مثنوی برخلاف دیوان شمس که با شیدایی و خودانگیختگیآشکاری همراه است، تلاشی آگاهانه و هدفمند است برای تعلیم و ارشاد ابنایروزگار.

مولانا از الگویی آشنا و مؤثر برای ارشاد و موعظهاستفاده می کند که همانا تمثیل و قصه گویی است اما در هر گام یادآوری می کند که قصههای او تنها برای سرگرمی نیست، بلکه خواننده باید برای درک معنای درونی قصه تلاشکند.

او صورت و معنی قصه را در هر مناسبت به پوست و مغز،میوه و هسته یا ظرف و دانه تشبیه می کند:

ای برادر قصه چون پیمانه ای ست
معنی اندر وی بهسان دانه ای ست

مولوی تمام قالبهای قصه‌ گویی را با مهارت به کارمی برد، از داستانهای دراز هیجان انگیز تا لطیفه های کوتاه دوبیتی.

مولانا به تمام انواع و قالبهای ادبی نیز مسلط استو در شعر فارسی یکی از گویندگان نادر است که در هزلگویی نیز دستی دراز و زبانی چابکو ذوقی بیکران دارد؛ رشته ای که چه بسا ادیبان محافظه کار و مؤمنان خشکه مقدس نمیپسندند اما توده مردم به آن عشق و علاقه ای خاص دارند.

در این عرصه نیز او مانند سنایی که گفته بود: "هزلمن هزل نیست تعلیم است"، مدام به خواننده یادآوری می کند که هزلگویی او مقصودیفراتر از سرگرمی و تفریح دارد:

هزل تعلیم است آن را جد شنو
تو مشو بر ظاهر هزلشگرو

یک ذات و چندین نام‌

یگانگی یکی از مضامین اصلی در اندیشه مولانا و شایدهم مضمون اصلی در آفرینش شعری اوست.

این اصل با مرادفهای وحدت و توحید و وحدانیت واتحاد، پایه بنیادین تفکر این عارف بزرگ را تشکیل می دهد، مثلها و قصه های بیشمارمثنوی وجوه گوناگون این اندیشه محوری را به نمایش می گذارند.

مولانا که از گوهر یگانه حقیقت به یگانگی تبارانسانی می رسد، تمام آحاد بشریت را همسان و با ذات هستی یگانه می بیند.

تفاوتهای اقلیمی و نژادی و زبانی برای او امریجانبی و فرعی است در مثنوی بارها از اختلاف زبان و گفتار سخن می گوید اما آن راامری سطحی و عرضی می بیند و اندرز می دهد که باید با کنار زدن این افتراق ظاهری بهآن وحدت ذاتی و باطنی راه یافت که تمام انسانها را "محرم" و همدل می کند:

ای بسا هندو و ترک همزبان
ای بسا دو ترک چونبیگانگان
پس زبان محرمی خود دیگر است
همدلی از همزبانی خوشتر است

مولانا همچنین یادآور می شود که ذات هستی با بنیادییگانه در تمام زبانها مشترک است و این نامهای ظاهری یا اعتباری اند که مانند پردهای "معنی" را پنهان می کنند و به توهم اختلاف دامن می زنند:

اختلاف خلق از نام اوفتاد
چون به معنی رفت آراماوفتاد

مولانا که به اقلیمهای گوناگون سفر کرده و بازبانهای گوناگون سروکار پیدا کرده بود، طبعاً از سوء تفاهماتی که از اختلاف زبانیبر می خیزد آگاه بود، این مضمون در داستانی معروف چنین بیان شده است:

چار کس را داد مردی یک درم
آن یکی گفت این بهانگوری دهم
آن یکی دیگر عرب بد، گفت: لا
من عنب خواهم نه انگور ای دغا
آنیکی ترکی بد و گفت: این بنم
من نمی خواهم عنب خواهم ازم
آن یکی رومی بگفت اینقیل را
ترک کن، خواهیم استافیل را
در تنازع آن نفر جنگی شدند
که ز سرنامها غافل بدند
مشت بر هم می زدند از ابلهی
پر بدند از جهل و از دانشتهی
صاحب سری عزیزی صد زبان
گر بدی آنجا بدادی صلحشان

انگور (فارسی) و عنب (عربی) و اوزوم (ترکی) واستافیل (رومی) چهار نام ظاهری شیئی واحدند که چهار مردم ناهمزبان را به گمراهه میافکند.

نگاه و نظر در مولانا

در بینش عرفانی مثنوی، ادراک حسی به طور کلی بیاعتبار شناخته می شود؛ از بینایی ظاهری که در ابیات گوناگون از آن به چشم سری، چشمسر، چشم تن، چشم جسمی و چشم ظاهری تعبیر می شود، تنها دریافتی سطحی و نامعتبر حاصلمی شود: "که غلط بین است چشم و کیش حس".

در برابر دریافت حسی، این دید شهودی، چشم دل، چشمغیبی، چشم باطن ‌بین و چشم جان است که می تواند به حقیقت اشیا پی ببرد و تأکید داردکه: "گوش جان و چشم جان جز این حس است".

بی اعتباری دریافت حسی در سخن متافیزیک، مقوله ایکهنه و شناخته شده است.

مشاهده مستقیم البته تصویری بی‌ واسطه از جهانبیرون فراهم می آورد اما نمی تواند به ذات حقیقت راه یابد.

افلاطون که نمود یا ظاهر پدیده ها را با ذات‌ یامثال حقیقی آنها متفاوت می دانست، در تمثیلی معروف این ایده را بیان کرده است، اودر بند اول از کتاب هفتم "جمهوری" مثل زیر را آورده است:

"جمعی در غاری تاریک به بند افتاده و رو به دیوارنشسته اند. ازدهانه غار نوری می تابد که سایه مردمان و پدیده های بیرون را بهدیوار می اندازد. غارنشینان از اشیائی که در بیرون غار هستند، جز سایه هایی که بر

/ 0 نظر / 20 بازدید