آغاز به کار بیرنگی

  تصمیم گرفته ام که از این پس یادداشت هایم را در وب سایت شخصی خود به نام «بی رنگی» منتشر نمایم.

موضوعات این یادداشتها عبارتند از: دل نوشته ها، درسهایی از مثنوی، درسهایی از فیه مافیه، داستانک، داستان کوتاه، یادداشتهای پراکنده، خاطرات و ...

و اما برای بیان وجه تسمیه «بی رنگی» ، قسمتی از اولین یادداشت سایت را می خوانیم:

می خواهم که «رنگ»هایم، یک به یک، بریزد و به بیرنگی برسم. می پرسی بی رنگی چیست؟ "هست بی رنگی اصول رنگ ها". بی رنگی، اصل و فطرت ماست؛ بیرنگی, حقیقت است. و رنگ ها، غبار و زنگارِ روی آن. وقتی رنگها جای بیرنگی را می گیرد، می دانی چه می شود؟ مولانا می گوید:

 

چون که بی رنگی اسیر رنگ شد        موسی ای با موسی ای در جنگ شد

 چون به بیرنگی رسی کآن داشتی              موسی و فرعون دارند آشتی

 

ریشه همه پلیدی ها، نگرانی ها، دشمنی ها و تباهی ها در همین اسیرِ رنگ شدنِ ماست.

آدرس سایت بیرنگی:

www.birangi.net

مصطفی علیزاده

/ 2 نظر / 56 بازدید
تقوی

ابا سلاماقامصطفی شما کهبیرنگ بودید نیاز بهسایتبیرنگینداشتید موفقباشید دوتانبیرنگ

تقوی

بنام خدا اقامصطفی سلامشماکه خودتان بیرنگید نیاز به سایت بیرنگی ندارید