برنامه جلسه 125 - خمر کهن

۱۳٩۱/۳/۳٠
برنامه جلسه 125
 
جلسه  صدوبیست و پنجم خمر کهن
 

* * *

جلسه ای دیگر از سری نشست های خمرکهن را روز
پنجشنبه 1تیرماه برگزار خواهیم کرد.

برنامه جلسه:

مثنوی خوانی-  دفتر دوم
فیه مافیه
سعدی خوانی
بحث آزاد: رضایتمندی از زندگی-قسمت چهارم

منتظر دیدار دوستان خواهیم بود.

پنجشنبه  1  تیر/ ساعت 14:30 تا 17:30

 


[ پست الكترونيك ]