یکصدوبیست و سومین جلسه خمر کهن - خمر کهن

۱۳٩۱/۳/٢
یکصدوبیست و سومین جلسه خمر کهن
 

* * *

جلسه ای دیگر از سی نشست های خمرکهن را روز پنجشنبه چهارم خرداد برگزار خواهیم کرد.

برنامه جلسه:

مثنوی خوانی-  دفتر دوم
فیه مافیه
سعدی خوانی
بحث آزاد: رضایتمندی از زندگی

منتظر دیدار دوستان خواهیم بود.

پنجشنبه 4خرداد/ ساعت 14تا 17/

 


[ پست الكترونيك ]