بقا! - خمر کهن

۱۳٩٠/٥/٢٩
بقا!
×××
گر شمس فرو شد به غروب، او نه فنا شد
از برج دگر، آن مه انوار برآمد
...
«آقام علی- گروه  Razbar Ensemble - آلبوم لیلی»

[ پست الكترونيك ]