بهاریه 1 - خمر کهن

۱۳۸۸/۱٢/٢۳
بهاریه 1

بهاریه ای از مولانا جلال الدین

دلهاتان بهاری و سبز!

 

 

بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد

نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد

  صبوح آمد صبوح آمد صبوح راح  و روح آمد

خرامان ساقی مه رو به ایثار عقار آمد

  صفا آمد، صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد

شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد

  حبیب آمد حبیب آمد به دلداری مشتاقان

طبیب آمد طبیب آمد طبیب هوشیار آمد

 سماع آمد سماع آمد سماع بی صداع آمد

وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد

 ربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد

شقایق ها و ریحان ها و لاله خوش عذار آمد

کسی آمد کسی آمد که ناکس زوکسی گردد 

مهی آمد مهی آمد که دفع هر غبار آمد

 دلی آمد دلی آمد که دلها را بخنداند

می ای آمد می ای آمد که دفع هر خمار آمد

 کفی آمد کفی آمد که دریا دُرّ ازو یابد 

شهی آمد شهی آمد که جان هر دیار آمد

  کجا آمد کجا آمد کزینجا خود نرفته است او

ولیکن چشم گه آگاه و گه بی اعتبار آمد

  ببندم چشم و گویم شد، گشایم گویم او آمد

و او در خواب و بیداری قرین و یار غار آمد

 کنون ناطق خمش گردد کنون خامش به نطق آمد

رها کن حرف بشمرده که حرف بی شمار آمد


[ پست الكترونيك ]