نوروز و فرارسیدن بهار خجسته باد - خمر کهن

۱۳۸٧/۱/٢
نوروز و فرارسیدن بهار خجسته باد

همه ساله بخت تو پیروز باد

همه روزگار تو نوروز باد

 


[ پست الكترونيك ]