فصلنامه آینه میراث شماره 38 - با موضوع مولوی پژوهی - خمر کهن

۱۳۸٦/۱٢/٢٧
فصلنامه آینه میراث شماره 38 - با موضوع مولوی پژوهی

برخی از مطالب منتشر شده در این شماره:

دولت فقر (مفهوم فقر در زبان اهل معرفت) / دکتر محمود عابدی

صورت و حقیقت نزد مولانا جلالالدین بلخی رومی / نجدت طوسون

زبان عرفانی در اندیشه مولانا / علی تاجدینی

دغدغههای بنیادین انسان در آموزههای مولانا / علیرضا خواجهگیر

تأویلگرایی مولانا: نگرشی دو سویه در مثنوی / مریم دانشگر

مقایسه دو داستان عامیانه نوشآبادی با قصه موسی و شبان مثنوی معنوی /

                                                          

محمد مشهدی نوشآبادی

شرح «اسرار» بر مثنوی معنوی شریف / دکتر رضا مصطفوی سبزواری


[ پست الكترونيك ]