ميلاد موعود مهربان مبارک - خمر کهن

۱۳۸٦/٦/٦
ميلاد موعود مهربان مبارک

حضرت مهدی

ای مدنی برقع و مكّـی نقــاب
ســــايه نشين چـند بود آفتــــاب؟
منتظران را به لب آمد نفس

ای ز تو فریاد، به فریاد رس

ملك بر آرای و جهان تازه كن
هر دو جهان را تو پر آوازه كن
سكه تو زن، تا امرا كم زننـد
خطبـه تو خوان، تا خطبـا دم زننـــد
باز كش اين مســند از آســودگان
غسـل ده اين منـبر از آلـــــودگــان
ما همه جسمیم، بیا جان تو باش

ما همه موریم، سلیمان تو باش

خلوتی پرده اسرار شو

ما همه خفتیم، تو بیدار شو

ز آفت اين خانه‌ی آفت پـذيــر
دست بر آور، همه را دســت گــير

نظامی گنجوی


[ پست الكترونيك ]