میلاد پیامبر رحمت مبارک! - خمر کهن

۱۳۸٦/۱/۱٧
میلاد پیامبر رحمت مبارک!

 

محمد کافرینش هست خاکش 
 هزاران آفرین بر جان پاکش
 
  
چراغ افروز چشم اهل بینش 
طراز کار گاه آفرینش
 


[ پست الكترونيك ]