خمر کهن

عناوین مطالب وبلاگ خمر کهن

پایان کار خمرکهن! :: ۱۳٩٤/٥/۱۱
ثبت نام سفر+ امکان ثبت نام دو نفر(فوری) :: ۱۳٩۳/٥/٢٥
سفر تابستانی سال ۱۳۹۳ :: ۱۳٩۳/٤/۱۳
مژده :: ۱۳٩۳/٤/۱۱
خلاصه داستان معاویه و ابلیس :: ۱۳٩۳/۳/۱٦
برنامه های بزرگداشت روز حافظ :: ۱۳٩٢/٧/۱٧
آخرین اطلاعیه سفر خرم‌آباد ۱۳۹۲ :: ۱۳٩٢/٦/۱٠
اطلاعیه دوم سفر تابستانی :: ۱۳٩٢/٦/۳
سفر تابستانی سال ۱۳۹۲ گروه خمر کهن :: ۱۳٩٢/٥/٥
خندیدن :: ۱۳٩٢/۱/۳٠
گر من از سرزنش مدعیان اندیشم... :: ۱۳٩۱/۱٢/٢
شوخی با حافظ یا شکایت از او! :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
غزلی از مولانا :: ۱۳٩۱/٩/٢٤
برگزاری جلسه و تصمیمات جدید :: ۱۳٩۱/۸/٢٠
برنامه جلسه 131 ام :: ۱۳٩۱/۸/۱٥
چیستی و چرایی سفر :: ۱۳٩۱/٧/۳
برنامه جلسه 130 ام خمر کهن... :: ۱۳٩۱/٧/۱
گزارش منظوم سفر :: ۱۳٩۱/٦/٢٧
آخرین برگ گزارش سفرتابستانی خمرکهن :: ۱۳٩۱/٦/٢٤
آخرین روز سفرتابستانی خمرکهن/ قسمت اول :: ۱۳٩۱/٦/٢۳
گزارش سفرتابستان 91 - روز سوم/ قسمت دوم :: ۱۳٩۱/٦/٢٠
گزارش سفرتابستان 91 - روز سوم/ قسمت اول :: ۱۳٩۱/٦/۱٧
جلسه 129 ام خمر کهن :: ۱۳٩۱/٦/۱٥
گزارش سفرتابستان 91 - روز دوم/ قسمت دوم :: ۱۳٩۱/٦/۱٤
گزارش سفرتابستان 91 - روز دوم/ قسمت اول :: ۱۳٩۱/٦/۱۱
گزارش سفرتابستان 91 - قسمت اول :: ۱۳٩۱/٦/۸
اطلاعیه شماره چهار و پایانی سفر خمرکهن :: ۱۳٩۱/٥/٢٦
گزارش جلسه 128 ام و حواشی و عواقب دلچسبش! :: ۱۳٩۱/٥/٢۱
برنامه جلسه 128 ام :: ۱۳٩۱/٥/۱۸
اطلاعیه شماره سه سفر تابستانی خمرکهن :: ۱۳٩۱/٥/۱٧
اطلاعیه شماره دو سفر تابستانی خمرکهن :: ۱۳٩۱/٥/۸
دو یادداشت به بهانه سفرگروهی :: ۱۳٩۱/٥/٥
برنامه جلسه 127 :: ۱۳٩۱/٥/۳
سومین سفر گروهی خمر کهن :: ۱۳٩۱/٥/۱
گزارش جلسه 126 ام :: ۱۳٩۱/٤/٢٦
گزارش جلسه 125 :: ۱۳٩۱/٤/۳
برنامه جلسه 125 :: ۱۳٩۱/۳/۳٠
برنامه جلسه 124 :: ۱۳٩۱/۳/۱٧
یکصدوبیست و سومین جلسه خمر کهن :: ۱۳٩۱/۳/٢
خیام، بزرگ است :: ۱۳٩۱/٢/٢۸
چندخطی از جلسه 121 ام :: ۱۳٩۱/٢/۸
یکصدوبیست و یکمین جلسه خمر کهن :: ۱۳٩۱/۱/٢٩
گزارش منظوم جلسه 119 :: ۱۳٩٠/۱۱/۳٠
فیه ما فیه به روایت زمانی :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٩
حاصل عمر "این دم "است! :: ۱۳٩٠/۱۱/٧
برنامه 117 امین جلسه خمر کهن :: ۱۳٩٠/۱٠/٦
نوش کنید! میوه تقلید را :: ۱۳٩٠/٩/۱٢
برنامه 115 امین جلسه خمر کهن :: ۱۳٩٠/٩/٦
برنامه جلسه 114 خمر کهن :: ۱۳٩٠/۸/٢٥
کلوخ انداختن تشنه از سر دیوار در جوی آب :: ۱۳٩٠/۸/٤
آخرین روز سفر خمر کهن :: ۱۳٩٠/٧/٢٤
گزارش روز چهارم -سفر تابستانی خمر کهن :: ۱۳٩٠/٧/۱٩
اصفهان: به سوی جامع جمیع مجامع؛ «مسجد جمعه» :: ۱۳٩٠/٧/۱٤
گزارش روز سوم (بخش اول)- سفر تابستانی خمر کهن :: ۱۳٩٠/٧/۱٠
گزارش دومین روز سفر تابستانی خمرکهن :: ۱۳٩٠/٧/۳
گزارش سفر تابستانی- روز اول :: ۱۳٩٠/٦/٢٩
توصیه های پیش از سفر :: ۱۳٩٠/٦/٢٢
برنامه جلسه صد و نهم خمر کهن :: ۱۳٩٠/٦/۱٥
اطلاعیه شماره دو سفر گروه خمر کهن :: ۱۳٩٠/٦/۱۳
گزارش جلسه 108 :: ۱۳٩٠/٦/۱۱
اطلاعیه برنامه سفر تابستانی! :: ۱۳٩٠/٦/٤
برنامه جلسه 108 ام :: ۱۳٩٠/٦/۱
آنچه در جلسه صد و هفتم گذشت! :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
بقا! :: ۱۳٩٠/٥/٢٩
برنامه جلسه 107 خمر کهن :: ۱۳٩٠/٥/٢۳
گزارش جلسه صد و ششم :: ۱۳٩٠/٥/۱٩
برنامه جلسه صد و ششم :: ۱۳٩٠/٥/۱۱
گزارش جلسه 105 گروه به دو روایت! :: ۱۳٩٠/٥/٧
برنامه جلسه صد و پنجم :: ۱۳٩٠/٤/٢۸
گزارش جلسه 104 :: ۱۳٩٠/٤/٢٤
برنامه جلسه 104 خمر کهن :: ۱۳٩٠/٤/۱۳
گزارش جلسه 103 ام :: ۱۳٩٠/٤/٥
برنامه جلسه 103 گروه خمرکهن :: ۱۳٩٠/۳/٢٩
گزارش جلسه 102 ام گروه خمر کهن :: ۱۳٩٠/۳/۱٧
برنامه جلسه 102 گروه خمرکهن :: ۱۳٩٠/۳/۸
گزارش جلسه صد و یکم :: ۱۳٩٠/۳/٢
یاداشتهایی از سفر به قونیه-٣ :: ۱۳٩٠/٢/۳٠
برنامه جلسه 101 :: ۱۳٩٠/٢/٢٧
یاداشتهایی از سفر به قونیه-2 :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
یاداشتهایی از سفر به قونیه-1 :: ۱۳٩٠/٢/٢۳
گزارش یکصدمین جلسه گروه خمر کهن :: ۱۳٩٠/٢/۱۸
برنامه جلسه 100 ام :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
گزارش جلسه 99 خمرکهن :: ۱۳٩٠/٢/٦
گزارش جلسه 98 ام: 6 فروردین :: ۱۳٩٠/٢/۳
گزارش جلسه 97 ام :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
برنامه جلسه نود و نهم خمر کهن :: ۱۳٩٠/۱/٢٧
گزارش دومین جلسه بهاریه خمر کهن در نوروز 1390 :: ۱۳٩٠/۱/٢۳
گزارش اولین شب شاعر گروه خمر کهن :: ۱۳٩٠/۱/٢۱
گزارش اولین جلسه خمر کهن در سال 90 :: ۱۳٩٠/۱/۱٧
گنجینه سفر- یادداشتی از دکتر بنانی :: ۱۳٩٠/۱/۱٤
درس های بهار قونیه برای عاشقان مولانا :: ۱۳٩٠/۱/۱٢
گزارش آخرین جلسه خمر کهن در سال 89 :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٥
برنامه جلسه نود و چهارم :: ۱۳۸٩/۱٢/٩
گزارش جلسه نود و سوم :: ۱۳۸٩/۱٢/٧
برنامه جلسه نود و سوم :: ۱۳۸٩/۱٢/٢
گزارش جلسه 92 ام :: ۱۳۸٩/۱۱/٢٤
برنامه جلسه 92 :: ۱۳۸٩/۱۱/۱۸
فایل های صوتی جلسه 91 ام :: ۱۳۸٩/۱۱/۱٢
گزارش جلسه 91 ام :: ۱۳۸٩/۱۱/٩
برنامه جلسه نود و یکم :: ۱۳۸٩/۱۱/٥
یافتن شاه باز را به خانهٔ کمپیر زن :: ۱۳۸٩/۱۱/۱
برنامه جلسه 90 :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٩
گزارش جلسه 89 ام :: ۱۳۸٩/۱٠/٦
برنامه جلسه 89 :: ۱۳۸٩/٩/٢٩
آخرین غزل :: ۱۳۸٩/٩/٢٧
فایلهای جلسه هشتاد و هشتم :: ۱۳۸٩/٩/٢٤
آنچه در جلسه هشتادوهشتم گذشت! :: ۱۳۸٩/٩/٢٢
برنامه جلسه 88 :: ۱۳۸٩/٩/۱٦
گزارش جلسه 87 :: ۱۳۸٩/٩/۸
برنامه جلسه 87 ام :: ۱۳۸٩/٩/٢
گزارش جلسه هشتادوششم :: ۱۳۸٩/۸/٢۳
برنامه جلسه 86 ام گروه :: ۱۳۸٩/۸/۱٧
برنامه جلسه 86 خمر کهن کنسل شد! :: ۱۳۸٩/۸/۱٢
برنامه جلسه 86 خمر کهن :: ۱۳۸٩/۸/۱٠
«حاشیه و متن»- گزارش جلسه 85 :: ۱۳۸٩/۸/٢
برنامه جلسه 85 ام گروه :: ۱۳۸٩/٧/٢٧
گزارش جلسه 84 گروه :: ۱۳۸٩/٧/۱۸
برنامه جلسه 8۴ ام گروه :: ۱۳۸٩/٧/۱۳
درسی از مثنوی- سقوط از نردبان تکبّر :: ۱۳۸٩/٧/۱
گزارش جلسه 83 ام :: ۱۳۸٩/٦/٢٧
برنامه جلسه 83 ام مثنوی خوانی خمر کهن :: ۱۳۸٩/٦/٢٢
گزارش جلسه هشتاد و دوم :: ۱۳۸٩/٦/۱٥
برنامه جلسه هشتاد و دوم مثنوی خوانی خمر کهن :: ۱۳۸٩/٦/٧
رینالد نیکلسون - مصحح بزرگ مثنوی :: ۱۳۸٩/٦/٤
گزارش جلسه هشتاد ویکم :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
برنامه هشتادو یکم جلسه خمر کهن :: ۱۳۸٩/٥/٢٤
اندر رمضان خاک تو زر می گیرد... :: ۱۳۸٩/٥/٢٢
گزارش جلسه 80 گروه :: ۱۳۸٩/٥/۱٥
برنامه هشتادمین جلسه خمر کهن :: ۱۳۸٩/٥/۱۳
گزارشی از جلسه هفتاد و نهم خمر کهن :: ۱۳۸٩/٥/٢
2006برنامه جلسه 79 ام گروه :: ۱۳۸٩/٤/٢٩
درسی از مثنوی- تلاش و کوشش، راه رسیدن به موفقیت :: ۱۳۸٩/٤/٢٦
آغاز به کار بیرنگی :: ۱۳۸٩/٤/۱٦
برنامه جلسه هفتاد و هشتم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٩/٤/٧
پست های برگزیده وبلاگ - 2 :: ۱۳۸٩/۳/۳٠
برنامه جلسه 77 ام گروه :: ۱۳۸٩/۳/٢٤
گزارش جلسه هفتادو ششم گروه :: ۱۳۸٩/۳/۱٥
برنامه جلسه هفتاد و شش :: ۱۳۸٩/۳/۱٠
گزارش جلسه هفتاد و پنجم :: ۱۳۸٩/٢/۳۱
برنامه جلسه ٧۵ :: ۱۳۸٩/٢/٢٦
نظرات درباره بحث خرافات :: ۱۳۸٩/٢/٢٢
گزارش جلسه ٧۴ و فایلهای جلسه :: ۱۳۸٩/٢/۱٧
برنامه جلسه هفتاد و چهارم :: ۱۳۸٩/٢/۱۳
گزارش جلسه هفتاد و سوم :: ۱۳۸٩/٢/۸
مروری بر پست های برگزیده وبلاگ- 1 :: ۱۳۸٩/٢/٧
سالروز بزرگداشت سعدی :: ۱۳۸٩/٢/۳
برنامه جلسه ٧٣ ام گروه :: ۱۳۸٩/۱/۳٠
اطلاع رسانی جلسات با SMS :: ۱۳۸٩/۱/٢۸
خرافات - بحث آزاد :: ۱۳۸٩/۱/٢٥
آغاز جلسات خمر کهن در سال جدید :: ۱۳۸٩/۱/٢۱
باد نوروزی! :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
بهاریه 1 :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۳
روزنه یی به آموزه های عرفانی مولانا (1) :: ۱۳۸۸/۱٢/٩
حکایتی از فیه ما فیه :: ۱۳۸۸/۱٢/۱
جلسه ٧٢ :: ۱۳۸۸/۱۱/٧
گزارش و فایل های جلسه 71 :: ۱۳۸۸/۱۱/٥
جلسه ٧١ :: ۱۳۸۸/۱٠/٢۳
گزارش جلسه 70 گروه :: ۱۳۸۸/۱٠/٢
برنامه جلسه ٧٠ :: ۱۳۸۸/٩/٢٢
گزارش جلسه 69 ام :: ۱۳۸۸/٩/۱٧
برنامه جلسه 69 :: ۱۳۸۸/٩/۱٢
گزارش جلسه 68 گروه :: ۱۳۸۸/٩/۸
برنامه جلسه 68 ام :: ۱۳۸۸/٩/۳
خزان! :: ۱۳۸۸/۸/٢۸
به مناسبت روز بزرگداشت حافظ- 2 :: ۱۳۸۸/٧/٢٥
به مناسبت روز بزرگداشت حافظ- 1 :: ۱۳۸۸/٧/٢٠
تمام قد به احترام عشق :: ۱۳۸۸/٧/۸
گزارش جلسه 67 ام خمر کهن :: ۱۳۸۸/٦/٢۳
برنامه جلسه 67 ام گروه :: ۱۳۸۸/٦/۱٦
گزارش جلسه 66 ام :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
آشنایی با بایزید بسطامی :: ۱۳۸۸/٦/۱٠
غزلی از مولانا :: ۱۳۸۸/٦/۱
... هین که نگار می​رسد! :: ۱۳۸۸/٥/۱٩
پژوهشی پیرامون «زلف» در غزلیات حافظ :: ۱۳۸۸/٥/۱۱
گزارش جلسه 65 ام :: ۱۳۸۸/٥/۳
غزل 37 دیوان حافظ :: ۱۳۸۸/٥/۳
برنامه جلسه 65 گروه! :: ۱۳۸۸/٤/۳٠
گزارش جلسه 64 ام :: ۱۳۸۸/٢/٢٦
برنامه شصت و چهارم گروه خمر کهن :: ۱۳۸۸/٢/۱٤
تلخِ تلخ! :: ۱۳۸۸/٢/۱
در بزرگداشت عطار نیشابوری :: ۱۳۸۸/۱/٢٥
حکایتی تمثیلی از مثنوی- قصه ی موران! :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
سال نو در حافظیه :: ۱۳۸۸/۱/۱٦
تاویل قرآن در مثنوی مولوی :: ۱۳۸۸/۱/۱۳
سال نو مبارک :: ۱۳۸٧/۱٢/٢۸
موفقیت «خمر کهن» در جشنواره وبلاگ نویسی :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٧
آرامش مولانایی، نیاز انسان امروز :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
گزارش جلسه شصت و سوم :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۱
برنامه شصت و سوم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/۱٢/٥
گزارش نشست شصت و دوم :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٧
برنامه جلسه 62 ام گروه :: ۱۳۸٧/۱۱/٢۳
حکایتی کوتاه از مثنوی :: ۱۳۸٧/۱۱/۱٤
گزارش جلسه شصت و یکم گروه :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۳
برنامه شصت و یکم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/۱۱/۸
جایگاه تمثیل مرغ در ادبیات عرفانی ایران :: ۱۳۸٧/۱۱/۳
رونمایی قدیمی ترین نسخه غزلهای حافظ :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
گزارش جلسه شصتم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/۱٠/٢۸
برنامه شصتم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/۱٠/٢٤
گزارش جلسه 59 ام :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۳
برنامه پنجاه و نهم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٠
گزارش جلسه پنجاه و هشتم :: ۱۳۸٧/٩/٢۸
برنامه پنجاه و هشتم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/٩/٢٦
جمع آوری کتب روانشناسی-عرفانی توسط دولت! :: ۱۳۸٧/٩/٢٤
گزارش جلسه پنجاه و هفتم :: ۱۳۸٧/٩/۱٥
جلسه پنجاه و هفتم :: ۱۳۸٧/٩/۱٠
غزلی از مولانا :: ۱۳۸٧/٩/٩
تابلوی «شمس و مولانا» :: ۱۳۸٧/۸/۸
حکایت نی، درباره مولانا از الهی قمشه‌ای :: ۱۳۸٧/۸/۱
گزارش جلسه پنجاه و ششم :: ۱۳۸٧/٧/٢٧
برنامه پنجاه و ششم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
حافظ آسمانی در فرهنگسرای ملل :: ۱۳۸٧/٧/٢٠
برنامه پنجاه و پنجم جلسه گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/٧/۱٦
گزارش جلسه پنجاه و چهارم :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
پنجاه و چهارمین جلسه گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/٧/۱٠
گزارش جلسه 53 گروه :: ۱۳۸٧/٧/٦
پنجاه و سومین جلسه گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/٧/۳
گزارش برنامه پنجاه و دومین خمرکهن :: ۱۳۸٧/٦/٢٧
گیرند همه روزه و من، گیسویت... :: ۱۳۸٧/٦/٢٤
پنجاه و دومین جلسه گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
گزیده ابیات مثنوی-این دهان بستی، دهانی باز شد :: ۱۳۸٧/٦/۱٦
درسی از مثنوی :: ۱۳۸٧/٦/٤
گزارش جلسه 51 ام :: ۱۳۸٧/٥/٢٩
رندی حافظ :: ۱۳۸٧/٥/٢٩
مثنوی- نظریه تولید و ... :: ۱۳۸٧/٥/٢٦
پنجاه و یکمین جلسه گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/٥/٢٢
توضیحی بر یک نظر نقادانه :: ۱۳۸٧/٥/۱٩
شرح غزلی از دیوان حافظ :: ۱۳۸٧/٥/۱٢
شعری از دکتر سروش درباره پیامبر :: ۱۳۸٧/٥/۸
حکمت «التماس دعا» گفتن ها! :: ۱۳۸٧/٥/۸
دعوت پنجاهمین برنامه خمر کهن :: ۱۳۸٧/٤/۳٠
گزارش جلسه چهل و هشت و چهل و نهم :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
برنامه چهل و نهم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/٤/۱٩
برنامه جلسه 48 ام گروه :: ۱۳۸٧/٤/٥
«بنیاد مولانا» در ایران فعال می‌شود :: ۱۳۸٧/٤/۳
رویکرد مولانا به سنت‌های دینی :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
غزلی از مولانا جلال الدین :: ۱۳۸٧/۳/۱٤
شرح غزلی از حافظ :: ۱۳۸٧/۳/٢
شاد زیستن کار خردمندان است - بزرگداشت حکیم عمرخیام :: ۱۳۸٧/٢/٢۸
گزارش جلسه چهل و هفتم :: ۱۳۸٧/٢/٢٥
برنامه چهل و هفتم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/٢/۱٧
معرفی کتاب به بهانه نمایشگاه کتاب! :: ۱۳۸٧/٢/۱٥
تاثیرپذیری حافظ از سعدی :: ۱۳۸٧/٢/٩
شیخ بهایی :: ۱۳۸٧/٢/۳
گزارش جلسه چهل و ششم :: ۱۳۸٧/٢/۱
برنامه چهل و ششم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
هدهد و همسفرانش :: ۱۳۸٧/۱/٢٧
به مناسبت بزرگداشت شیخ عطار نیشابوری :: ۱۳۸٧/۱/٢٥
حکایت در اثبات اختیار - مثنوی معنوی :: ۱۳۸٧/۱/٢٠
آغاز سال نو در حافظیه :: ۱۳۸٧/۱/٧
نوروز و فرارسیدن بهار خجسته باد :: ۱۳۸٧/۱/٢
فصلنامه آینه میراث شماره 38 - با موضوع مولوی پژوهی :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
گزارش جلسه چهل و پنجم :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۳
چهل و پنجمین نشست گروه خمر کهن :: ۱۳۸٦/۱٢/۱٥
گزارش جلسه هفتاد و ششم جلسه شرح مثنوی اینترنتی :: ۱۳۸٦/۱٢/٤
گزارش جلسه 44 :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٩
مولانا و والنتاين --- معرفی آلبوم "Gift of Love" :: ۱۳۸٦/۱۱/٢٥
چهل و چهارمین نشست گروه خمر کهن :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٩
اجرای نمايش"کنیزک من" - در تالار اندیشه :: ۱۳۸٦/۱۱/۱۱
درسی از فيه مافيه - ۱ :: ۱۳۸٦/۱۱/٦
ابياتی از مثنوی در مورد روز عاشورا :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٧
درسی از مثنوی :: ۱۳۸٦/۱٠/٢٠
چهل و چهارمین نشست گروه خمر کهن :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٦
بازتاب تفكر عارفانه حج معنوی حلاج در شعر فارسی :: ۱۳۸٦/۱٠/۱۱
درنگی بر قصه و معنی در مثنوی :: ۱۳۸٦/٩/۳٠
گزارش جلسهء چهل و سوم :: ۱۳۸٦/٩/٢۱
چهل و سومین نشست گروه خمر کهن :: ۱۳۸٦/٩/۱٩
» معرفی شرح‌های نوشته شده بر کلیات شمس تبریزی (مولانا) :: ۱۳۸٦/٩/۱٢
گزارشی کوتاه از نشست ۴۲ ام :: ۱۳۸٦/٩/۱٠
چهل و دومین نشست گروه خمر کهن :: ۱۳۸٦/٩/۳
دو لغتنامه فارسی به فارسی بروی اينترنت :: ۱۳۸٦/۸/۱٩
داغ داغ از کنگرهء مولانا در تهران :: ۱۳۸٦/۸/٩
فیلم‌های بخش سینمایی برنامه "هشتصد سال با مولوی" :: ۱۳۸٦/۸/٦
برگزاری کنگره مولانا - فهرست برنامه ها :: ۱۳۸٦/۸/٥
سريالي از داستان‌ها مولانا ساخته مي‌شود :: ۱۳۸٦/٧/٢٥
جستجوی مولانا در حافظ :: ۱۳۸٦/٧/۱۸
...از دهان غیر بر خوان، كای اله! :: ۱۳۸٦/٧/۱٢
گزيده ابيات مثنوی-اين دهان بستي، دهانی باز شد :: ۱۳۸٦/٧/٥
عشق در اندیشه مولانا :: ۱۳۸٦/٧/۱
درسی از مثنوی-(۲): عشق :: ۱۳۸٦/٦/٢٥
يک بيت - يک نظر (۱) :: ۱۳۸٦/٦/۱٧
کتاب - cd- موسيقی ... :: ۱۳۸٦/٦/۱٠
هندي ها هم سراغ مولانا رفتند!! :: ۱۳۸٦/٦/۱٠
ميلاد موعود مهربان مبارک :: ۱۳۸٦/٦/٦
اجرای گروه موسيقي «شمس» در کاخ سعدآباد :: ۱۳۸٦/٥/٢۸
برنامهء جلسهء چهل و یکم :: ۱۳۸٦/٥/٢٢
گزارش جلسهء چهلم :: ۱۳۸٦/٥/۱٤
برنامهء جلسهء چهلم :: ۱۳۸٦/٥/۸
شرح غزلي از حافظ؛ درس سحر :: ۱۳۸٦/٤/٢۳
گزارش جلسه سی و هشتم :: ۱۳۸٦/٤/۱٧
برنامه جلسه سی‌ونهم گروه :: ۱۳۸٦/٤/۱۳
اهدای نشان منقش به بارگاه مولانا به استاد شجريان :: ۱۳۸٦/٤/٦
فراخوان مقاله :: ۱۳۸٦/۳/۳۱
برنامه جلسه سی‌وهشتم :: ۱۳۸٦/۳/٢۳
« بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار» :: ۱۳۸٦/۳/۱٩
برنامه جلسه سی‌وهفتم :: ۱۳۸٦/۳/٩
گزارش جلسه سی و ششم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٦/٢/۳٠
برنامه جلسه ۳۶ ام :: ۱۳۸٦/٢/٢٦
بهار، تابستان، پاییز، زمستان و دوباره بهار :: ۱۳۸٦/٢/٢٥
گزارش جلسه ۳۵ :: ۱۳۸٦/٢/۱٦
بحث آزاد: «توکل» :: ۱۳۸٦/٢/٧
برنامه جلسه ۳۵ ام گروه :: ۱۳۸٦/٢/٥
گزارش جلسه ۳۴ :: ۱۳۸٦/۱/٢٤
برنامه جلسه ۳۴ ام گروه :: ۱۳۸٦/۱/۱٩
میلاد پیامبر رحمت مبارک! :: ۱۳۸٦/۱/۱٧
تفسير ابيات خوانده شده در بخش مثنوي‌خواني جلسهء سي و دوم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٦/۱/۱٢
۱۳۸٦/۱/۱ :: ۱۳۸٦/۱/۱
گزارش جلسهء سی‌وسوم :: ۱۳۸٥/۱٢/٢٧
برنامه جلسه ۳۳ ام گروه :: ۱۳۸٥/۱٢/٢۱
حکایتی از فیه مافیه :: ۱۳۸٥/۱٢/۱٦
گزارش جلسه‌ی 32 گروه :: ۱۳۸٥/۱٢/۱۳
برنامه جلسه سی‌ودوم :: ۱۳۸٥/۱٢/٦
مولانا و والنتاين :: ۱۳۸٥/۱٢/٢
معرفی منابع جهت حافظ‌پژوهی :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٦
تفسیر ابیات خوانده شده در جلسه ۳۱ گروه :: ۱۳۸٥/۱۱/٢٢
گزارش جلسهء سی‌و‌يکم :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٥
ابياتی از دفتر ششم مثنوی :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٤
برنامه جلسه سی‌ویکم گروه خمر كهن :: ۱۳۸٥/۱۱/۱٠
شرح غزلی از حافظ :: ۱۳۸٥/۱۱/٦
تفسیر ابیات خوانده شده در بخش مثنوی‌خوانی جلسهء سی‌ام گروه خمر کهن :: ۱۳۸٥/۱۱/٤
چهار سخنرانی کوتاه :: ۱۳۸٥/۱٠/۳٠
گزارش جلسه ۳۰ ام :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۸
برنامه جلسه ۳۰ ام گروه :: ۱۳۸٥/۱٠/٢٦
معرفی شروح نوشته شده بر مثنوی معنوی مولانا جلال‌الدین :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۳
شرح ابيات خوانده شده از مثنوی معنوی در جلسهء بيست‌ونهم :: ۱۳۸٥/۱٠/٢۱
بلعیدن ماه که چیزی نیست! :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٦
گزارش جلسه ی 29 گروه :: ۱۳۸٥/۱٠/۱۳
برنامه جلسه بيست‌و نهم گروه خمر كهن :: ۱۳۸٥/۱٠/۱٢
شرح و تفسیر ابیات خوانده شده در جلسه بیست‌وهشتم :: ۱۳۸٥/۱٠/۸
گزارش جلسهء بیست‌وهشتم :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
برنامه جلسه بيست‌و هشتم گروه خمر كهن :: ۱۳۸٥/٩/۳٠
شرح و تفسير ابيات مثنوی- جلسه ۲۷ ام :: ۱۳۸٥/٩/٢٤
حافظ و مولانا :: ۱۳۸٥/٩/۱٧
گزارش جلسه ۲۷ ام به روايت علی پاداش و در غياب دوربينش! :: ۱۳۸٥/٩/۱٧
برنامه جلسه 27 ام گروه :: ۱۳۸٥/٩/۱۳
شرح و تفسیر ابیات مثنوی‌خوانی نشست بیست‌وششم :: ۱۳۸٥/٩/٦
گزارش جلسه ۲۶ ام گروه :: ۱۳۸٥/٩/٤
برنامه جلسه بيست‌وششم :: ۱۳۸٥/۸/٢۸
از فيه ما فيه مولانا :: ۱۳۸٥/۸/٢٦
با آفتاب (۲) - گزيده ابياتی از مثنوی معنوی مولانا :: ۱۳۸٥/۸/٢۳
گزارش جلسهء بیست و پنجم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٥/۸/٢٠
برنامه جلسه25 ام گروه :: ۱۳۸٥/۸/۱٥
سه كتاب و چهار مقاله جهت دانلود :: ۱۳۸٥/۸/٥
گزارش جلسهء بيست‌وچهارم :: ۱۳۸٥/٧/٢٩
برنامه جلسه بيست‌و چهارم :: ۱۳۸٥/٧/٢٥
ابيات خوانده شده در جلسه بيست و سوم :: ۱۳۸٥/٧/۱۸
برنامه جلسه ۲۳ ام -ويژه نامه مولانا نشريه هفت سنگ :: ۱۳۸٥/٧/۱٢
با آفتاب(۱)- بحث درباره غزل شماره ۴۴۲ از ديوان شمس :: ۱۳۸٥/٧/٩
روايت يك ماجرا، شايد هم ... :: ۱۳۸٥/٧/۸
ابيات خوانده شده در جلسه ۲۲ ام گروه :: ۱۳۸٥/٧/٢
گزارش جلسه بيست و دوم گروه :: ۱۳۸٥/٧/۱
نی‌نامه :: ۱۳۸٥/٦/٢٢
برنامه جلسه بيست‌ويکم گروه :: ۱۳۸٥/٦/۱٤
با آفتاب :: ۱۳۸٥/٦/۱۳
حکايت شيخ صنعان و دختر ترسا :: ۱۳۸٥/٦/۸
گزارش جلسهء بیستم گروه خمر کهن :: ۱۳۸٥/٦/٤
نظرات و گفته هاي دوستان در باب "عشق- عشق زمينی" :: ۱۳۸٥/٦/٤
برنامه جلسه بيستم گروه :: ۱۳۸٥/٥/۳٠
حكمت‌ يونانيان‌ و حكمت‌ ايمانيان/نوشتاری از دکتر سروش :: ۱۳۸٥/٥/٢٩
مقدمهء کريم زمانی بر ‍CD مثنوی معنوی :: ۱۳۸٥/٥/٢٢
گزارش جلسه نوزدهم :: ۱۳۸٥/٥/٢۱
برنامه جلسه نوزدهم :: ۱۳۸٥/٥/۱٦
گزارش جلسه هجدهم :: ۱۳۸٥/٥/۱٥
برنامه جلسه هجدهم :: ۱۳۸٥/٥/۱٠
معرفي آلبوم موسيقي: آخرين غزل رومي :: ۱۳۸٥/٥/٦
نظرات و گفته هاي دوستان در باب حكايت (استاد و شاگرد احول) :: ۱۳۸٥/٥/٥
شرح غزلي از حافظ :: ۱۳۸٥/٥/٢
گزارش جلسه هفدهم :: ۱۳۸٥/٤/۳۱
برنامه جلسه اين هفته گروه :: ۱۳۸٥/٤/٢٧
استاد و شاگرد احول! :: ۱۳۸٥/٤/٢۳
۱۳۸٥/٤/٢۳ :: ۱۳۸٥/٤/٢۳
برنامهء جلسهء شانزدهم گروه :: ۱۳۸٥/٤/۱٤
۱۳۸٥/٤/۱٠ :: ۱۳۸٥/٤/۱٠
جبر حافظی :: ۱۳۸٥/٤/٦
گزارش نشست پانزدهم :: ۱۳۸٥/٤/۳
برنامه جلسه اين هفته :: ۱۳۸٥/٤/٢
حكايت :: ۱۳۸٥/۳/۳۱
تغيير نام وبلاگ-وجه تسميه :: ۱۳۸٥/۳/٢۳
گزارش گونه ای کوتاه از نشست روز جمعه :: ۱۳۸٥/۳/٢۱
برنامه اين هفته شرح اينترنتی مثنوی :: ۱۳۸٥/۳/۱٩
شرح غزلی از حافظ/ملامتی گری :: ۱۳۸٥/۳/۱٧
موش و سرّ خدا :: ۱۳۸٥/۳/۱٦
جلسه گروه :: ۱۳۸٥/۳/۱٦
داستان آن پادشاه جهود كه نصرانيان را می كشت از بهر تعصب :: ۱۳۸٥/۳/۱۱
معرفی گروه رندان بلاکش :: ۱۳۸٥/۳/٩
مولوي، ويتگنشتاين و نردبان :: ۱۳۸٥/۳/۸
دوباره دور هم جمع مي شيم... :: ۱۳۸٥/۳/۸
يه گوشه دنج و يه فلاسك چاي و مثنوي شريف و ... وچند تا آدم اهل دل :: ۱۳۸٥/۳/٦
چند... :: ۱۳۸٥/۳/٦
دكتراي افتخاري دانشگاه تهران به كلمن باركس :: ۱۳۸٥/۳/٢
نقطه‌ي پرگار مثنوي قرآن است :: ۱۳۸٥/۳/٢
برگزاری جلسه دوازدهم گروه :: ۱۳۸٥/۳/٢
مولانا و موسیقی(۳) :: ۱۳۸٥/۳/٢
معرفی گروه رندان بلاکش :: ۱۳۸٥/۳/٢
مولانا و موسیقی(بخش دوم) :: ۱۳۸٥/۳/٢
مولانا و موسيقی - بخش اول :: ۱۳۸٥/۳/٢
جلسه ۶ ارديبهشت - گزارش :: ۱۳۸٥/۳/٢
۷ نصيحت مولانا :: ۱۳۸٥/۳/٢
نخستين نشست هفتگي شهر كتاب "از عطار تا مولانا" برگزار شد :: ۱۳۸٥/۳/٢
برگزاری نشست از عطار تا مولانا در شهر كتاب :: ۱۳۸٥/۳/٢
عشق (بخش اول) :: ۱۳۸٥/۳/٢
مولانا، منظومه شمسي عشق :: ۱۳۸٥/۳/٢
يونسكو سال 2007 را سال مولانا نامگذاري كرد :: ۱۳۸٥/۳/٢
نسبيت فهم ما از جهان :: ۱۳۸٥/۳/٢
سرآغاز مثنوی ؛ نی نامه :: ۱۳۸٥/۳/٢[ پست الكترونيك ]