خمر کهن

۱۳٩۱/۳/۳٠
برنامه جلسه 125
 
جلسه  صدوبیست و پنجم خمر کهن
 

* * *

جلسه ای دیگر از سری نشست های خمرکهن را روز
پنجشنبه 1تیرماه برگزار خواهیم کرد.

برنامه جلسه:

مثنوی خوانی-  دفتر دوم
فیه مافیه
سعدی خوانی
بحث آزاد: رضایتمندی از زندگی-قسمت چهارم

منتظر دیدار دوستان خواهیم بود.

پنجشنبه  1  تیر/ ساعت 14:30 تا 17:30

 


۱۳٩۱/۳/۱٧
برنامه جلسه 124
جلسه  صدوبیست و چهارم خمر کهن
 

* * *

جلسه ای دیگر از سری نشست های خمرکهن را روز پنجشنبه 18 خرداد برگزار خواهیم کرد.

برنامه جلسه:

مثنوی خوانی-  دفتر دوم
فیه مافیه
سعدی خوانی
بحث آزاد: رضایتمندی از زندگی-قسمت سوم

منتظر دیدار دوستان خواهیم بود.

پنجشنبه  18  خرداد/ ساعت 15 تا 18

پارک قیطریه


۱۳٩۱/۳/٢
یکصدوبیست و سومین جلسه خمر کهن
 

* * *

جلسه ای دیگر از سی نشست های خمرکهن را روز پنجشنبه چهارم خرداد برگزار خواهیم کرد.

برنامه جلسه:

مثنوی خوانی-  دفتر دوم
فیه مافیه
سعدی خوانی
بحث آزاد: رضایتمندی از زندگی

منتظر دیدار دوستان خواهیم بود.

پنجشنبه 4خرداد/ ساعت 14تا 17/

 


[ پست الكترونيك ]